Dirbtin?s žol?s teniso kort? valymas ir prieži?ra

Dirbtin? veja neabejotinai reikalauja mažiau prieži?ros išlaid? ir gali b?ti naudojama daug daugiau žaidybini? valand? negu tikra žol?, ta?iau negalima jos tiesiog patiesti ir palikti likimo valiai.

Tinkamas r?pinimasis dirbtin?s vejos aikšte užtikrina, kad stadiono, aikštel?s ar teniso korto žol? b?t? optimaliai naudojama pat? ilgiausi? ?manom? laik? ir kad J?s tur?tum?te galimyb? maksimaliai padidinti ?d?t? kapital? pailginant savo investicij? naudojimo laikotarp?.

D?l ko dirbtin? vej? b?tina priži?r?ti?
Dirbtin?s vejos aikšt?s tinkama prieži?ra yra labai svarbi d?l keleto priežas?i?:
- ilgaamžiškumas;
- žaidimo kokyb?;
- saugumas;
- estetika.

Savaitin? prieži?ra

Paviršius paprastai tur?t? b?ti priži?rimas mažiausiai kart? per savait?. Prieži?ros dažnumas yra tiesiogiai susij?s su naudojimo intensyvumu, taigi kuo dažniau aikšt? yra naudojama, tuo dažniau ji tur?t? b?ti valoma.
Svarbiausias valymo tikslas yra sulyginti užpild? (kur jo yra), kad b?t? garantuotas paviršiaus vienodumas. Kita svarbi dirbtin?s aikšt?s valymo priežastis yra neleisti jos plaušo plaukeliams nulinkti ar susiploti. Daugelis sintetini? pavirši? plaukeli? dažnai linksta ? tam tikr? pus? arba susilygina d?l naudojimo. Su tuo susidoroti pad?s nuolatinis šukavimas visomis kryptimis, kuris išlaikys plaušus sta?ius ir neišsikraipiusius bei tinkamas užpildo kiekio palaikymas.

Užpildo dekompaktacija
Blogai priži?rima aikšt? dažnai tampa pavojinga. Trumpai tariant, daugeliu atveju žaid?jams gali b?ti rizikinga žaisti nepriži?rimoje aikštel?je, nes tai gali tapti ?vairi? traum? priežastimi.
Ilg? laik? nepriži?rint aikšt?s, žol?s užpildui naudojamigumos granul?s ir / ar kvarcinis sm?lis sukiet?ja ir neužtikrina reikiam? kamuolio atšokimo, amortizacijos ar dirbtin?s žol?s plaukeli? palaikymo savybi?.
Tokiu atveju b?tina atlikti užpildo supurenimo proced?r? kur? atliekama specialiu dekompaktacijos ?renginiu. 


Žol?s prieži?ros mašina su dekompaktacijos ?renginiu
Žol?s užpildo išlyginimas
D?l prieži?ros tr?kumo gali gerokai pablog?ti aikštel?s žaidybin?s ypatyb?s. Kamuolys jos paviršiumi slys grei?iau, ried?s nelygiai, o jo atšokimas skirsis priklausomai nuo vietos. Žaid?jai jausis nepatogiai b?giodami ant nelygios dangos, jiems bus sunkiau valdyti nenusp?jamai riedant? kamuol?.
Žol?s prieži?ros mašina su standžiu šepe?iu padeda išlyginti žol?s užpild?, paskleisti j? visame plote vienodu sluoksniu ir užtikrinti tolyg? aikšt?s pavirši? bei vienod? kamuolio ried?jim? bei atšokim? bet kurioje aikšt?s vietoje. 

Žol?s prieži?ros mašina su išlyginamuoju šepe?iu

Aikšt?s valymas rotaciniu šepe?iu
Dirbtin?s vejos aikšte b?tina r?pintis ne tik d?l bendro paviršiaus vaizdo. Aišku, kad purvina aikšt? yra nelabai tinkama vieta rengti bet kokio tipo varžybas ir laikui b?gant gali atgrasinti žaid?jus joje žaisti, bet ir ne tai svarbiausia. Aikšt?s eksploatacijos metu žol?s užpilde bei pa?ioje žol?je kaupiasi ?vairios r?šies šiukšl?s, bei tame tarpe atplyš?, ištr?k? tos pa?ios dirbtin?s žol?s pluoštai. J?s nustebtumete pamat? koks didelis išplyšusi? pluošt? kiekis slepiasi užpilde. Juos b?tina pašalinti, kadangi žol?s naudojimosi metu šie pluoštai tiesiog nupjauna vertikalius esan?ios žol?s pluoštelius, ko pasekoje žol? "plinka", t,y, joje maž?ja vertikali? pluošt?. 
Rotacinis šepetys, besisukdamas veikia dulki? siurblio principu, surinkdamas užpild? su visomis šiukšl?mis, atskirdamas šiukšles kaupia jas bunkeryje (kuros po to pašalinamos) ir v?l paskleidžia užpild?.


Žol?s prieži?ros mašina su rotaciniu šepe?iu

Užpildymo lyginimas ir papildymas

Baudos sm?gio mušimo ar kamuoliuko padavimo vietose ir kampuose užpildas dažnai b?na suardytas. Aikšt?s priži?r?tojai tur?t? žinoti š? fakt? ir b?ti pasiruoš? atnaujinti užpild? tose vietose dažniau nei gal?t? b?ti reikalinga ?prastomis s?lygomis. Intensyvaus aikšt?s naudojimo laikotarpiu min?tas vietas gali reik?ti papildyti vos ne kiekvien? savait?.Specialaus bunkerio, leidžian?io itin tiksliai,  dozuoti sm?lio ar gumos užpild? pagalba, galima papildyti reikalingas vietas iki lygio kur? rekomenduoja žol?s gamintojai. 
Kai medžiagos pradeda kauptis aikšt?s kampuose, nuos?dos tur?t? b?ti pašalintos ir nušluotos atgal ? pagrindin? aikšt?.


Žol?s prieži?ros mašina su užpildo papildymo bunkeriu

 Papildoma prieži?ra

Vos tik atsiradus teršal? pašalinkite juos kuo grei?iau.
Atkreipkite d?mes?, kad aikšt?je draudžiama vartoti maist? ir g?rimus. Taip pat nepageidaujama yra ir kramtomoji guma. Aikšt?se turi b?ti griežtai draudžiama r?kyti.
Visi aikšt?je esantys nat?ralios konsistencijos lapai, dirvožemis, s?klos ir kt. gali lemti dumbli?, saman? ir žol?s augim?. Taigi jie tur?t? b?ti pašalinti kuo grei?iau.
Jei užpildas pradeda rodyti aglomeracijos ženklus, sutrupinkite susidariusius gabalus ? dalis.

Retesn? prieži?ra

Tikrinkite užpildo tankum? (kur jis yra), ypa? dažno naudojimo vietose. Pasteb?j? pakitim?, susisiekite su užpildo sistem? ?rengusia bendrove, kuri jums atitinkamai turi patarti, koki? veiksm? tur?tum?te imtis. Tikrinkite vej?, steb?kite, ar ji neyra. Pasteb?j? kokius nors irimo požymius, kuo skubiau susisiekite su aikšt? ?rengusia bendrove ir reikalaukite skubaus remonto pagal garantijos s?lygas. NEBANDYKITE VYKDYTI TAISYMO DARB? PATYS.
Vos pasteb?j? problem?, kreipkit?s ? aikšt? ?rengusi? bendrov?. Kuo ilgiau nekreipsite ? tai d?mesio, tuo problema taps rimtesn?.

 

Išvada

Aktyvus prieži?ros planas gali maksimaliai pailginti aikšt?s eksploatacijos laikotarp?. Prieži?ros režimas yra pagr?stas keliais paprastais prieži?ros principais:
- paviršiaus švaros palaikymas;
- užpildo lygumo išlaikymas;
- pluošto plaukeli? tiesumo išlaikymas;
- savalaikis smulki? tr?kum? pasteb?jimas prieš jiems tampant didesn?mis problemomis.

Kreipkites i mus ir m?s? specialistai apži?r?j? J?s? aikštyn? patars kokie prieži?ros ar valymo veiksmai turi b?ti atlikti, kad J?s gal?tum?te džiaugtis savo aikšte ilgus metus.
Mes galime Jums pasi?lyti pastovias valymo ir prieži?ros paslaugas pagal individual? aptarnavimo kalendori?, priklausomai nuo J?s? aikšt?s tipo bei naudojimosi intensyvumo.
Turite klausim?? Susisiekite su mumis...

  Visos teis?s saugomos. Be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama naudoti ir platinti tinklalapyje esan?i? informacij?.

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB