Paslaugos

 

 

Mobilaus teniso korto nuomos paslauga
Dabar turnyrai, parodomieji ma?ai gali vykti bet kurioje sporto ar universalioje arenoje, kuri yra skirta ne tik tenisui. Su  „Rome Tennis“ persik?limas ? arenas su daugiau s?dim? viet?, geresniu apšvietimu ar infrastrukt?ra dabar yra paprastesnis negu bet kada. Mes galime ?rengti iki 800m2 teniso kort? per maziau negu 5 valandas. 
Skaityti daugiau....

 

Dirbtin?s žol?s teniso kort? ir aikš?i? valymas ir prieži?ra
Dirbtin? veja neabejotinai reikalauja mažiau prieži?ros išlaid? ir gali b?ti naudojama daug daugiau žaidybini? valand? negu tikra žol?, ta?iau negalima jos tiesiog patiesti ir palikti likimo valiai.Tinkamas r?pinimasis dirbtin?s vejos aikšte užtikrina, teniso kortas b?t? optimaliai naudojami pat? ilgiausi? ?manom? laik? ir kad klientas tur?t? galimyb? maksimaliai padidinti ?d?t? kapital? pailginant jo investicij? naudojimo laikotarp?.
Skaityti daugiau .....

 

Sportini? linij? bei aikšteli? dažymas
M?s? kompanija atlieka sportini? linij? bei aikšteli? žym?jimo bei dažymo darbus. Jei jau sugeb?jome nudažyti itin didelio tikslumo ir kokyb?s reikalaujan?ias sportin?s linijas bei baudos aikšteles ir apsaugines zonas Europos krepšinio ?empionato finalo sportin?ms grindims, tai patik?kite – bet kur? sportin? aikštel? tikrai m?s? j?goms. Beje, vienas svarbus niuansas: baudos aikštel?s bei apsaugines zonas dažome su dažais atitinkan?iais DIN 18032-2 standarto, numatan?io tinkam? sportini? grind? slidum?, reikalavimus, kas yra ypa? svarbu sportin?ms grindims.

 
Sportini? dang? klojimas
Pasirinkus tinkamas dangas ar sportines sistemas jas b?tina tinkamai pakloti. Patirtis rodo, kad sud?ting? sprendim? objektuose kokybiškai ir laiku atlikti darbus gali tik specializuotos ?mon?s. Mes turime patirties ir svarbiausia reikalingos kvalifikacijos instaliuoti medines, gumines bei pvc sportines sistemas, stadion? b?gimo takus, multifunkcines liejamas dangas, teniso kortus, dirbtin?s žol?s stadionus bei aikšteles. Darbams atlikti naudojame nuosav?, profesionali?, tam skirta ?rang?. Kvalifikuoti darbininkai garantuoja savalaik? bei kokybišk? darb? atlikim?.
Pasirinkite jus dominan?i? sportini? dang? grup? ?ia....
 

 Vaik? žaidimo aikšteli?  ir j? dang? montavimas 
Vaik? žaidimo aikšteli? montavimas ypatingo kruopštumo bei atsakingumo reikalaujantis darbas. Ir ne tik tod?l, kad kai kurie žaidimo aikšteli? kompleksai b?na itin dideli ir sud?tingi, bet dar ir d?l to, kad tai yra susij? su vaik? saugumu, tod?l visi montavimo darbai turi b?ti atlikti nepriekaištingai. M?s? kompanijos darbuotojai, yra apmokyti gamintoj? ir sumontuos bet kokio sud?tingumo vaik? žaidimo aikštel?, karusel?, sypynes ar kit? ?rang? naudojant paruoštas arba vietoje liejamas pamat? plokštes bei paklos tinkam? vaik? žaidimo aikšteli? dang?.

 

Dirbtin?s žol?s klojimas 
Be vis? kit? sportini? dang? klojimo mes taipogi patys atliekame dirbtin?s žol?s klojimo darbus. Mes turime nuosav?, profesionali? dirbtin?s žol?s klojimo ?rang?: tai ir rulon? transportavimo sporto aikštel?je ?ranga, ?rankiai skirti rulon? si?li? bei žaidybini? linij? ?klijavimui ir kas svarbiausia sm?lio ir gumos granuli? išbarstymo ir išlygimo mašin?. Ir visai nesvarbu, ar tai standartinio dydžio futbolo stadionas su sm?lio ir gumos granuli? užpildu, ar privatus teniso kortas su spalvoto sm?lio užpildu, š? ?ranga užtikrina, kad darbai bus atlikti kokybiškai, užpildas visur bus paskleistas vienodu storiu ir bus išvengta nelygum? aikšt?je, kas atsiranda kai darbai atliekami rankiniu b?d? ar su tam nepritaikyta ?ranga.

 

Sportin?s ?rangos montavimas
Mes ne tik prekiaujame sportine ?ranga, bet ir montuojame j?. Dažnas sportinis inventorius prieš pradedant j? naudoti turi b?ti tinkamai surenkamas bei paruošiamas eksploatacijai. Ar tai lie?ia mobili? krepšinio stov? sumontavim? bei lanko aukš?io reguliavim? Europos ?empionatui ar Eurolygos varžyboms, ar papras?iausi? lauko futbolo vart? ?betonavim? prie vidurin?s mokyklos, m?s? personalas visus darbus atlieka vienodai greitai ir kokybiškai.

 
Nat?ralios žol?s stadion? linij? dažymas 
Ar jums yra tek? matyti kreivas, vingiuojan?ias futbolo stadiono linijas? Mums taip. Norite to išvengti? Mes atliekame nat?ralios žol?s stadion?, futbolo bei kit? lauko sporto aikštyn? linij? dažym?. Linija yra žymima lazerinio nivelyro pagalba valdoma mašina, tod?l net esant aikšt?s nelygumams, kupstams ar duob?ms, linijos visada išlieka tiesios it stygos. Kreipkit?s ? mus ir standartinio dydžio futbolo stadion? mes jums nužym?sime per kelias valandas.

 

Konsultacijos
Šiuolaikin? sporto paskirties pastat? bei statini? statyba reikalauja didel?s atsakomyb?s bei žini? apie vartojamas medžiagas bei j? naudojimo ypatybes. ?sirengin?jant grind? dangas, o ypa? sportines dangas, be abejo iškyla aib? klausim?. Idant išvengti nusivylim? grind? arba sportine danga ir papildom? investicij? ateityje b?tina žinoti k? ir kur galima instaliuoti ir kaip teisingai tai atlikti. ? visus šiuos klausimus gali atsakyti tik specialistai. Mes patarsime Jums visais r?pimais klausimais d?l pagrindo paruošimo, d?l to kokias grind? dangas ar sportines sistemas ir kod?l geriausia naudoti vienose ar kitose patalpose, vietose ar objektuose, ar pasirinktos dangos atitinka joms keliamus atsparumo, dilumo, sporto medicinos bei kitus reikalavimus, kaip ilgai jos tarnaus ir ar lengvai bus priži?rimos.

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB