Liejamos gumin?s dangos teniso kortai

Mes labai džiaugiames, kad paskutiniu metu Lietuvos miest? ir miesteli? savivaldyb?s bei mokykl? ir kit? vaik? ugdymo ?staig? administracijos susiprato ir suprato, kokio tipo aikštynai yra tinkamiausi m?s? klimatin?ms s?lygoms ir kaip taisykl? renkasi liejamas gumos granuli? dangas. Jau retai sutiksi ir projektuotoj?, kurie parenka multifunkcin?ms aikštel?ms visiškai netinkan?ias plastikini? plyteli? ar b?gimo takams - gumos trinkeli? dangas.

Mes ?rengiame liejamas gumines sportines dangas tinkan?ias visoms lauke kultivuojamoms sporto šakoms – krepšiniui, tinkliniui, rankiniui, tenisui, multifunkcin?ms aikštel?ms. Kadangi m?s? kompanija turi ?sigijusi vis?, dangoms pakloti reikaling? ?rang?, bei patyrus?, daugel? met? su šia iranga dirbant? kolektyv?, mes ?rengiame dangas kokybiškai, operatyviai ir mažiausiomis s?naudomis.
Be visa to mes taipogi si?lome ir vis? sporto inventori? – krepšinio konstrukcijas, teniso bei tinklinio stovus bei tinklus, futbolo bei rankinio vartus ir t.t. Kiekvien? projekt? mes užbaigiame precizisku sportini? linij?, atitinkan?i? kliento poreikius, žym?jimu.

 

Veliuonos Antano ir Jono Jušk? vidurin?s mokyklos krepšinio aikštel? Privati aikštel? Trak? raj.

?rengin?dami b?gimo tak?, sportini? ar universali? aikštyn? dangas mes naudojame Šveicarijos gamintojo CONICA poliuretano produktus ir sportini? dang? sistemas. Mes dr?siai galime tvirtinti - CONICA tai sportini? dang? kokyb?s etalonas.
Šios sistemos tai idealus ekonominis sprendimas švietimo ?staig? ar visuomenini? sporto centr? aikštynams.
Tai universali danga skirta ?vairioms sporto šakoms. 14 mm storio danga yra skirta krepšiniui, tinkliniui, 10 mm storio - tenisui.

Su Conica sistemomis J?s tur?site:
Stabili?, besi?l? sportin? dang? netgi prie ekstremali? temperat?r?;
Puik? atsparum? UV ir bet kokioms oro s?lygoms;
Neslid?, vandeniui laid? (arba ne, priklausomai nuo dangos sistemos) pavirši?;
Puikiai sm?gio j?g? sugerian?i? dang?;
Puikios išvaizdos (su eile spalvini? sprendim?) bei lengvai valom? dang?;
Ger? dangos sukibim? su pagrindu;
Dang? apsaugan?i? atletus ir sumažinan?i? traum? tikimyb?;
Ilgalaik? ir atspari? dev?jimuisi bei apkrovoms dang?.

Kiekvien? projekt? mes užbaigiame preciziniu sportini? linij?, atitinkan?i? kliento poreikius, žym?jimu.

CONIPUR 2S    

  Sportin?s dangos sistema CONIPUR 2S

Skirta b?gimo takams, lengvosios atletikos ir multifunkciniams sporto aikštynams;
Reikalingas pagrindas: asfaltas arba betonas;
Storis 14 mm;
Atspari sportini? bateli? dygliams;
Nelaidi vandeniui;

Sistema turi šiuos sertifikatus:
Atitinka IAAF reikalavimus;
DIN V 18036-6;
EN 14877;
CONIPUR EPDM    

  Sportin?s dangos sistema CONIPUR EPDM

Skirta b?gimo takams, lengvosios atletikos ir multifunkciniams sporto aikštynams;
Reikalingas pagrindas: asfaltas arba betonas;
Storis 13 mm;
Atspari sportini? bateli? dygliams;
Nelaidi vandeniui;

Sistema turi šiuos sertifikatus:
Atitinka IAAF reikalavimus;
DIN V 18036-6;
EN 14877;
CONIPUR SW    

  Sportin?s dangos sistema CONIPUR SW

Skirta b?gimo takams, lengvosios atletikos ir multifunkciniams sporto aikštynams;
Reikalingas pagrindas: asfaltas arba betonas;
Storis 13 mm;
Atspari sportini? bateli? dygliams;
Nelaidi vandeniui;

Sistema turi šiuos sertifikatus:
IAAF;
DIN V 18035-6;
ASTM F2157-02;
EN 14877;
Juodos granul?s yra liejamos su spec. ?rengimu ant paruošto pagrindo (asfaltas, betonas). Sukiet?jus apatiniam juodam sluoksniui ant viršaus yra liejamos spalvotos gumos granul?s.
Skirting? spalv? granul?mis yra pažymima žaidybin? aikštel?s dalis. Dangai sukiet?jus nudažomos linijos bei sumontuojama sportin? ?ranga.

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB